PAVEL TROJAN was born on 14th August 1956 in Domažlice. Between 1977 and 1982, he studied composition with Ilja Hurník at the Prague Conservatory; after that, from 1982 until 1989, he went to attend the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague, where he studied in the class of Jiří Pauer. His graduation piece was Concerto for Piano and Orchestra, with the solo part played by Tomáš Víšek. Some of Trojan’s more significant compositions were already composed during his studies. His Violin Sonata, performed by the violinist Jaroslav Svěcený, has received an honorable mention at the Generace 84 competition; the composition Musica Per Archi has been awarded the second prize at Generace 86.
In 1990, Trojan’s Concerto for Violin and Orchestra, performed by Jaroslav Svěcený, made its way to the semifinals of The Concerto Prize in London. Four Waltzes for Piano (1982) were performed at the Dny soudobé hudby (Contemporary Music Days) festival in 1994, Piano Trio (1995) was played there a year after that. Trojan’s accordion etude cycle Days (1994) has received an honorable mention at the Castelfidardo International Accordion Prize (1995).
In 1998, the composer finished the extensive Missa Solemnis for solo voices, choir, organ and orchestra, dedicated to the Charles University in Prague. This sacred vocal-instrumental composition was premiered in 2008 at a gala concert in the Dvořák hall of the Rudolfinum to commemorate 200 years of the Prague conservatory and 660 years of the Charles University.
A number of Trojan’s works are composed for solo accordion or for ensembles with accordion. Ladislav Horák, a prominent Czech accordionist and Trojan’s colleague from conservatory, has encouraged the writing of the majority of these compositions. Among these, for example, belong Variations on a theme by Astor Piazzolla Astoriana (written in 1998). One of the author’s most performed pieces, it was originally conceived for solo accordion and later adapted for several diferent instrumentations.
Composed on request by Mozartiana Iuventus in 2000 was Cantabile a Capriccio for violin and piano, which has become a concert number. A year after that, an orchestral piece Omaggio al Duomo di Trento (Homage to the Trento Cathedral) was premiered in Trento, Italy.
A significant part of his oeuvre is taken up by etudes and compositions for children, such as the cycles Miniatury (Miniatures) and Kontrasty (Contrasts) for young pianists, or the cycle Stípky (Fragments) for children’s choir, written to the lyrics of Jiří Žáček (premiered at the Days of Contemporary Music festival in 2002). Trojan’s most expansive composition of this kind is the children’s opera Bylo nás pt (There Were Five of Us; 2000–2002, libretto by Marie Kronbergerová) based on Karel Poláček’s book of the same name. It was staged at the Prague Spring music festival as a coproduction of the Prague Conservatory and Children’s Opera Prague.
In 2003, the Days of Contemporary Music festival saw the performance of Capriccio for Brass and Organ (2002); the string quartet Dancing Strings was premiered in 2004 at the Czech Touches of Music International Music Festival by the Apollón quartet. The Variations on a Theme by and Written in Honor of Václav Trojan (composed to commemorate 100 years since the birth of Václav Trojan) were written in 2006. Sinfonica Giocosa, composed for the Pilsen Philarmonic on request of the conductor Jiří Malát, was penned in 2008 and premiered at the Prague Premieres festival the same year. Performed by the Czech Trio many times at venues home and abroad was the Piano Trio No. 2 (2009).
Trojan’s newest symphonic composition is the Concerto for Violin and Orchestra No. 2, which was written on the initiative of Jiří Vodička, a concertmaster of the Czech Philharmonic. The piece has been awarded at the International Composition Competition “Maurice Ravel” Associazione Ravel – Bergamo 2015 as the best Czech symphonic composition.
Musical-dramatic work is an important sphere of Trojan’s output. Aside from the already mentioned opera Bylo nás pt, there is also Pastýská pohádka (Pastoral Fairytale) from 2012, whose libretto was conceived as the author’s adaptation of a 16th century libretto by Ascanio Ordei to Gasparro Torrelli’s madrigal opera I Fidi Amanti (The Faithful Lovers). Pastýřská pohádka was studied and staged by the vocal department of the Prague Conservatory.
Trojan has also touched upon the genre of musical. In 2016 he wrote an original Czech musical Závišv kíž (The Cross of Zavis) to the libretto of Gustav Skála, based on a historical theme about the forbidden love of the knight Zavis of Falkenstein and the queen Kunigunda of Halych.
The composer has also written several compulsory compositions for major music performance competitions. For instance, he wrote Capriccio for Accordion for the senior category of the Castelfidardo International Accordion Prize in 2006, or Solo for French Horn for the 59th annual Prague Spring festival.
Several CDs of Trojan’s works have been released and more than 20 of his compositions have been recorded for the Czech Radio. Trojan has also composed incidental music and film scores (e.g. the movie Nepočestná by Jiří Krejčík). He has also published a textbook Selected Examples in Harmony (2003).
The composer is often invited to be in the juries of major music performance festivals, such as the Castelfidardo Prize or the Società Umanitaria Muscial Competition in Milano. He is the head of the jury of the International Antonín Dvořák Composition Competition held by the Prague Conservatory together with Seoulratorio, a Korean musical institution that performs and promotes Antonín Dvořák’s music.
He is a member of the Czech Composer Society as well as the Harmonie composer society and was the chairman of the Přítomnost (Present) association for contemporary music for many years.
He has been working at the Prague Conservatory since 1986, at first as a music theory tutor, and from 1991 as a music composition teacher. From 1992 until 2004, he was the vice director of the conservatory until being appointed the director in December 2004 (until July 2018). He is currently teaching a composition.
As the director of the Prague Conservatory, he had a new concert hall built, seating more than 300 people (opened in 2011), as well as a new theater hall Divadlo Na Rejdišti (opened in 2010); moreover, the school’s teaching premises have undergone overall renovation. He has introduced new study programs (saxophone, harpsichord, recorder), has founded the school’s baroque orchestra and an orchestra performing contemporary music (Prague Conservatory Modern). On the occasion of the conservatory’s 200th anniversary celebrations, Trojan has reestablished the Union for Promoting Czech Music, which was the organization that founded the conservatory and ran and financed it for over 100 years. The reestablished Union supports students of the Prague Conservatory, mainly at the beginning of their careers as performing musicians.
Translated by Mikuláš RoubíčekPAVEL TROJAN se narodil 14. srpna 1956 v Domažlicích. V letech 1977–82 studoval na Pražské konzervatoři skladbu pod vedením Ilji Hurníka, v letech 1982–89 následovalo studium na pražské Hudební akademii múzických umění ve třídě Jiřího Pauera. Absolvoval Koncertem pro klavír a orchestr, sólový part interpretoval Tomáš Víšek. První významnější skladby složil Pavel Trojan již během studia. Jeho Houslová sonáta získala čestné uznání v soutěži Generace 84, skladba Musica per archi byla v roce 1986 odměněna II. cenou v soutěži Generace 86.
Roku 1990 Trojanův Koncert pro housle a orchestr v podání houslisty Jaroslava Svěceného postoupil do semifinále ve skladatelsko-interpretační soutěži The Concerto Prize v Londýně. tyi valíky pro klavír (1982) byly provedeny na festivalu Dny soudobé hudby roku 1994, o rok později zde zaznělo Klavírní trio (1995). Trojanův cyklus etud pro akordeon Dny (1994) byl oceněn na soutěži v italském Castelfidardu (1995).
V roce 1998 skladatel dokončil rozsáhlou Missu solemnis pro sóla, sbor, varhany a orchestr, která je věnována Univerzitě Karlově. Tato duchovní vokálně-instrumentální kompozice zazněla v premiéře v roce 2008 na slavnostním koncertu v Dvořákově síni Rudol na, pořádaném ke 200. výročí založení Pražské konzervatoře a 660. výročí založení Karlovy Univerzity.
Řada Trojanových skladeb je věnována akordeonu či souborům obsahujícím tento nástroj. Většina těchto skladeb vznikla na podnět Ladislava Horáka, předního českého akordeonisty a Trojanova kolegy na konzervatoři. Sem patří např. i Variace na téma Astora Piazzolly Astoriana z roku 1998, které vznikly nejprve pro sólový akordeon, později byly zpracovány pro různá obsazení a jsou jednou z nejuváděnějších autorových kompozic.
Na objednávku Mozartiana Iuventus v roce 2000 vznikla skladba Cantabile a capriccio pro housle a klavír, která se stala repertoárovým číslem. O rok později představil Trojan v italském Trentu v premiéře svou skladbu pro orchestr Omaggio al Duomo di Trento (Pocta trentské katedrále).
V díle Pavla Trojana má významné zastoupení tvorba instruktivní a tvorba pro děti. Sem patří cykly pro mladé klavíristy Miniatury a Kontrasty nebo dětské sborový cyklus Stípky (1999) na slova Jiřího Žáčka (premiéra na Dnech soudobé hudby 2002). Nejrozsáhlejším počinem v této oblasti je ale dětská opera Bylo nás pt (2000–02; libreto Marie Kronbergerová) na motivy Karla Poláčka. Ta byla uvedena v rámci festivalu Pražské jaro 2003 v koprodukci Pražské konzervatoře a Dětské opery Praha.
Na Dnech soudobé hudby v roce 2003 zazněla Trojanova kompozice Capriccio pro žest a varhany (2002) a na festivalu Doteky poezie v roce 2004 měly premiéru Tanící smyce (smyčcový kvartet) v podání kvarteta Apollón. V roce 2006 vznikly Variace na téma a poest Václava Trojana (komponované k stému výročí narození Václava Trojana). Z roku 2008 je Sinfonia giocosa, jež vznikla pro Plzeňskou filharmonii na podnět dirigenta Jiřího Maláta a byla premiérována na festivalu Pražské premiéry v roce 2008. Na koncertních pódiích doma i v zahraničí zaznělo mnohokrát (v podání Českého tria) Klavírní trio . 2 z roku 2009.
Nejnovější Trojanovou symfonickou skladbou je Koncert pro housle a orchestr . 2, který byl zkomponován na podnět Jiřího Vodičky, koncertního mistra České filharmonie. Skladba byla oceněna v International Composition Competition “Maurice Ravel” Associazione Ravel – Bergamo 2015, kde byla vyhlášena nejlepší orchestrální skladbou českého skladatele.
Důležitou oblastí Trojanova zájmu je hudebnědramatická tvorba. Vedle již zmíněné opery Bylo nás pět je to opera Pastýská pohádka z roku 2012, jejíž libreto vzniklo autorovým zpracováním původního libreta Ascania Ordeie z konce 16. století k madrigalové opeře Věrní milenci Guasparra Torrelliho. Pastýřskou pohádku nastudovalo a uvedlo pěvecké oddělení Pražské konzervatoře v rámci festivalu Pražské jaro 2013.
Skladatel zasáhl i do žánru muzikálu. Na libreto Gustava Skály vytvořil (2016) původní český muzikál Závišv kíž na námět z české historie o „zakázané lásce“ rytíře Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty.
Trojan je také autorem řady povinných skladeb významných mezinárodních interpretačních soutěží. Např. pro seniorskou kategorii světové soutěže v Castelfidardu v roce 2006 vytvořil povinnou skladbou Capriccio pro akordeon a pro 59. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2007 skladbu Sólo pro lesní roh.
Trojanovy skladby vyšly na řadě CD a více než dvacet jeho děl je natočeno v Českém rozhlase. Součástí Trojanovy kompoziční činnosti je také scénická a filmová hudba (např. k filmu Nepočestná režiséra Jiřího Krejčíka). Je též autorem publikace Vybrané příklady z harmonie (2003).
Skladatel je často zván do porot významných interpretačních i skladatelských soutěží, např. do italského Castelfidarda (světové akordeonové soutěže a skladatelské soutěže pro tento nástroj), mezinárodní soutěže “Societa’ Umanitaria Competition” v Milánu. Je předsedou jury Mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka pořádané Pražskou konzervatoří ve spolupráci s Seouloratorio, korejskou hudební institucí, která interpretuje a propaguje v Korejské republice tvorbu A. Dvořáka.
Je členem Společnosti českých skladatelů, byl dlouholetým předsedou sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost, je členem skladatelského sdružení Harmonie.
Od roku 1986 je činný na Pražské konzervatoři, nejprve zde působil jako pedagog hudebně teoretických předmětů, od roku 1991 jako učitel skladby. Od roku 1992 zastával místo zástupce ředitele, od prosince 2004 do srpna 2018 byl ředitelem této školy. V současné době je zde podagogem skladby.
Jako ředitel Pražské konzervatoře prosadil výstavbu nového Koncertního sálu školy s kapacitou více než 300 diváků (otevřeno v roce 2011), divadelního sálu Divadlo Na Rejdišti (otevřeno 2010) a celkovou modernizaci prostor pro výuku. Zavedl nové obory (saxofon, cembalo, zobcová flétna), založil školní barokní orchestr a orchestr zaměřený na interpretaci soudobé hudby (Prague Conservatory Modern). V souvislosti s oslavou dvoustého výročí založení školy obnovil Jednotu pro zvelebení hudby v Čechách, tedy spolek, který konzervatoř založil a více než sto let financoval a řídil. Obnovená Jednota podporuje studenty Pražské konzervatoře a pomáhá jim zejména v začátcích jejich koncertní činnosti.